فروش نهال کام‌کوات

مهر ۱۳, ۱۳۹۴

کام‌کوات

روش نگهداری کامکوات میوه های کامکوات کامکوات (کومکوات) درختان پاکوتاهی هستند که برگ های ریزی دارند. میوه های کامکوات به شکل کشیده یا گرد هستند. میوه […]