فروش نهال پرتقال

فروش نهال مزکبات پرتقال با پایه نارنج سیترنج که می توان بهترین پیوند محصول از آن گرفته شود

فروش نهال پرتقال تعداد بالا

کلیه نهالهای پرتقال ارائه می شود پرتقال خونی تامسون والنسیا بهترین نهالهای گولدانی قدر کوتاه بلند قابل ارائه می باشد

کلیه نهالهای باغبانی معلمی با کیفیت بالا ارائه می شود